Disclaimer

Denne hjemmeside er alene til orientering og generel service, og må ikke opfattes som hverken tilbud eller opfordring til at investere. Vi tilstræber at oplysningerne på denne hjemmeside er så korrekte og opdaterede som muligt, men vi påtager os ikke ansvar herfor.

Alt materiale er udarbejdet af Othania Capital A/S og Othania Investeringsrådgivning ApS (fremover samlet Othania). Othania Capital A/S er godkendt som registreret FAIF under tilsyn af Finanstilsynet og Othania Investeringsrådgivning ApS er godkendt som investeringsrådgiver under tilsyn af Finanstilsynet. Materialet er baseret på offentligt tilgængelige oplysninger samt egne beregninger baseret herpå. Othania påtager sig intet ansvar for rigtigheden, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af informationerne i materialet. Anbefalinger skal ikke opfattes som tilbud om køb eller salg af de pågældende værdipapirer, og Othania påtager sig intet ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af oplysninger i materialet. Alle kommentarer på hjemmesiden skal ikke opfattes som et tilbud til at tegne aktier i investeringsselskabet eller købe andele i investeringsforeningen. Oplysninger i materialet om tidligere afkast, simulerede tidligere afkast, fremtidige afkast eller kursudvikling kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ.

Vi gør opmærksom på, at historiske afkast ikke er en garanti for fremtidige afkast. Hjemmesidens informationer, beregninger, vurderinger og skøn træder ikke i stedet for læserens udøvelse af eget skøn over, hvorledes der skal disponeres. Hjemmesiden kan aldrig anses som investeringsrådgivning eller finansiel rådgivning. Visse oplysninger og tal kan være gennemsnitsbetragtninger og -beregninger, og vi påtager os intet ansvar for nøjagtigheden heraf. Beregninger og resultater er lavet objektivt, og der er ikke foretaget nogen form for individuel tilpasning. Othania, dets medarbejdere, ejere, bestyrelsesmedlemmer og tilknyttede selskaber og personer hertil kan ikke drages til ansvar for dispositioner på baggrund af hjemmesiden og kan ej heller drages til erstatningsansvar for tab som følge af dispositionerne. Vi påtager os endvidere ikke noget ansvar for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af denne hjemmeside.

Henvisninger eller links på hjemmesiden skal udelukkende opfattes som en praktisk foranstaltning for brugerne af hjemmesiden. Investorer opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold.

​Hjemmesiden er beskyttet af loven om ophavsret, og hjemmesiden eller dele heraf må derfor ikke gengives uden tilladelse.